Bộ Y tế: Tổng cục Dân số tổ chức lại thành cục, không duy trì Vụ Truyền thông Thi đua và Khen thưởng

Bộ Y tế: Tổng cục Dân số tổ chức lại thành cục, không duy trì Vụ Truyền thông Thi đua và Khen thưởng - Ảnh 1.

Bộ Y tế – Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 15-11, Chính phủ đã ban hành nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Nghị định gồm năm điều, quy định vị trí chức năng; nhiệm vụ quyền hạn; cơ cấu tổ chức; hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành của Bộ Y tế.

Cụ thể, Bộ Y tế có nhiệm vụ và quyền hạn trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác; chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật…

Nghị định cũng đã thống nhất Bộ Y tế vẫn sẽ có cơ cấu bao gồm 21 tổ chức: Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Sức khỏe bà mẹ – trẻ em, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng bộ, Thanh tra bộ, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục Y tế dự phòng…

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, theo nghị định mới, sẽ đổi tên là Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế. 

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giảm quy mô xuống cấp cục, thành Cục Dân số. Như vậy đây là lần giảm quy mô kế tiếp của cơ quan này, khi trước đây là tổ chức tương đương cấp bộ (Ủy ban Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em).

Theo cơ cấu tổ chức này, Vụ Truyền thông Thi đua và Khen thưởng (thuộc Bộ Y tế) không tiếp tục được duy trì ở vị trí một vụ độc lập như hiện nay.

Vụ Truyền thông Thi đua và khen thưởng tách từ Vụ Pháp chế và Thi đua Khen thưởng thuộc Bộ Y tế cách đây hơn 10 năm, có nhiệm vụ giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về truyền thông, thi đua khen thưởng trong lĩnh vực y tế. 

Trong dịch COVID-19 vừa qua, mỗi ngày các cán bộ của vụ đã sản xuất hàng ngàn bản tin, giúp người dân có thêm thông tin cụ thể để phòng chống dịch COVID-19. 

Trước đó, Bộ Y tế có 23 tổ chức, trong đó có 20 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *